Biz nirede?

Adam aýtdy:

"Ýaponlarda "Eger-de özüňki bolmasa, ol zady alma; eger-de düzüw bolmasa, ol işi etme; eger-de dogry bolmasa, ol sözi aýtma; bilmeýän zadyň hakynda gürleme" diýen pähim bar. Bizde bular köplenç tersine edilýär. Şu sebäpden ýaponlar nirede, biz nirede? Gurbannazar Ezizowyň "Sen nire, men nire beýik Pyragy" diýşi ýaly, il nirelerden barýar, biz nirelere yza gaýtdyk?"

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021