Düşünmesi kyn beýiklik

Adam aýtdy:

"Düşünip bilemok. Öňki kommunist, soňky terrorçy we ogry ýene-de 'ýagşylykda' ýatlandy, onuň ilden ogurlanan serişdä gurlan heýkeline ýene gül goýdular, onuň petiklän internetinde, sosial ulgamlarynda ýene ony 'atam' diýip ýatlanlar boldy. Öz il-gününi talap, gedaý goýan, erkekleri ogurlyga we hammalyga iteklän, aýallary ýok günlere salan ogryny ölenden soňam depesine göterýänleriň ýüregi nähilikä?

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021