Başganyň missiýasy

Adam aýtdy:

"Eger-de pikir-düşünjäňi açyk aýtjak bolsaň, ýönekeý adamlar senden çekeräk durarlar, wezipeli adamlar gyrgy gören serçe ýaly gaçarlar. Sebäbi sen olar üçin garasy ýokaşjak gazansyň. Dogry, garyndaş ýa tanyş, kärdeş-beýleki bolup, ilden utanjyna ýa sypaýyçylyk üçin salam-heligi kesmeýän, köçede ýa märekede duşanda gadyrly salamlaşýan adamlar hem bolar. Emma ýöriteläp ýanyňa gelen azalar. Ýöne täze tanyşlar, seni nirede bolsaň gözläp tapýanlar ýa öz orbitasyna çekjek bolup, her hili prowokasiýa gurnap, irmän-arman arrygyny gynaýanlar hem bolar. Ýogsa, olaryň käsi seniň bilen ne pikirdeş, ne meslekdeşdir. Beýle adamlardan ägä bolmalysyň, sebäbi olar başga birleriniň missiýasy bilen gelýändir."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021