Tapylmadyk düwme

Adam aýtdy:

"1990-njy ýyllaryň aýagynda sowetistandan gaçyp, ilki daşary ýurda gelemde, köçedäki telefonlaryň abatja işläp durandygyna, hatda telefon kitaplaryny hem hiç kimiň hajathanada ulanmak ýa çigit satanda guýguç etmek üçin ogurlamaýanyna geň galdym. Soň jaýlaryň liftlerinde çilim basylyp ýakylan düwmeleri gözledim. Emma ýigrimi ýyl bäri gözlesem-de, beýle düwmäni tapyp bilmedim."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021