Emeldarlar we hudaý

Adam aýtdy:

"Hudaý ynjydan adamyň gözýaşyndan gork, sebäbi ol menden kömek sorar we men oňa kömek etmeli bolaryn diýenmiş. Diktatorlar, olaryň emri bilen ulus ili ezýän, basgylaýan emeldarlar, haýsy dine uýsa uýsun, hudaýsyz bolýar ýa-da ondan asla gorkmaýar. Eger şeýle bolmasa, olar telpek getir diýilse, ylgap gidip, kellebaşaýak getirjek bolmazdylar."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020