Saklanyp galan gymmatlyk

Adam aýtdy:

"SSSR ýykylsa-da, biz onuň esasy gymmatlygyny - adamlary birmeňzeş geýindirmegi, birmeňzeş pikirlendirmegi, birmeňzeş ýalan sözletmegi, şol bir çärelere we ýowarlara gatnaşdyrmak, önümçilikde döwlet tabşyryklaryny üstünlikli ýerine ýetirmek, ýarymaç we bagtly ýaşamak praktikalaryny saklap galdyk. Şondandyr-da, SSSR-i göresimiz gelip, ýüregimiz gysanok. Ýöne käte durmuşyň we ykdysadyýetiň ösmegi üçin galyplar däl, azat-erkinlik, dürlülik, diwesrifikasiýa zerur-beýleki diýip, ýüregimizi bulajak bolýan tapylýar. Ýöne olara-da enteg-ä per beremizok."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020