Uzaga çeken koloniýa

Adam aýtdy:

"Arada bir taryhçyny diňledim, Staliniň zorlukly kollektiwleşdirme syýasatyny içerki koloniýa diýip düşündirdi. Onuň tassyklamagyna görä, Stalin bizde ýewropa döwletlerindäki ýaly daşarky koloniýa ýok, diýmek, öz halklarymyzy koloniýa öwürmekden başga çärämiz galmaýar diýipdir. Netijede, adamlaryň ýerleri, emläkleri alnyp, olar döwletiň batraklaryna öwrülipdir. Siňe seretseň, şol içerki koloniýa, batrakçylyk şindi hem dowam edýär."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020