Beýan edilmeýän üstünlikler

Adam aýtdy:

"Ýaşuly žurnalistlere gazanylan üstünlikleri ýeterlik beýan edip bileňizok diýip, gaty-gaty igenýär welin, şonuň aýdýanlarynyň jany ýok däl. Soňky onýyllyklarda sowatsyzlygy ösdürmekde, adamlary işsiz goýup, jenaýata iteklemekde, ogurlygy, parahorlugy has giň ýaýbaňlandyrmakda we çuňlaşdyrmakda, adamlary türmeden geçirmekde, gümrük talaňçylygyny iň ýokary derejelere ýetirmekde we beýlekilerde uly üstünlikler gazanyldy. Adamlar indi otuz ýyl bäri ýylyň-ýylyna gazanylýan uly üstünliklerden ýadap, üstünlikleriň azrak gazanylýan ýurtlaryna gaçmaga çalyşýarlar."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020