Biziň taryhdaky ornumyz

Adam aýtdy:

"Arada Bertolt Brehtiň bir pikiriniň üstünden geldim, ol hakykaty bilmeýän diňe samsyk, ýöne hakykaty bilip, oňa ýalan diýýän jenaýatçy diýipdir. Biz, megerem, köplenç jenaýat edýäris ýa-da görüp, bilip dursak-da, jenaýat edýänleriň ýüzüne gelmän, ýa olaryň ýüzüne gelýänleri goldaman, hakykata garşy durýanlaryň jenaýatyna şärik bolýarys. Diýmek, taryhda biziň ornumyz hakykat ugrunda göreşijileriň ýa hakykaty aýak astyna salanlaryň arasynda bolmaz, jenaýatçylaryň ýanynda bir ýerde bolar."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020