Özüňe gerek bolmasa

Adam aýtdy:

"Öz halkyňa öz dilinde ýagdaýyny aýdyp, on, ýigrimi, otuz ýyllap şol bir zatlary gaýtalap, täze-täze faktlary getirip, diliňe tüý bitse, emma hiç zat düşündirip ýa hiç zady üýtgedip bilmeseň, bu halkyň, öz iliň düşen ýagdaýyny başga dillerde, başgalara aýdyp, düşündirip näme gazanyp boljagyna düşünip bilemok. Seniň halkyňa öz meselelerine düşünmek, olary çözmek, öz durmuşyny gowulandyrmak, öz nesilleriniň gelejegini üpjün etmek gerek bolmasa, bu başga birlerine näme üçin gerek bolsun?"

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020