Özbaşdaklyk problemasy

Adam aýtdy:

"Ozallar bizi basybalyjylar, daşymyzy gurşap alan goňşy döwletler, içimizde ornaşan görip kesekiler ösüşden saklandyr diýip pikir ederdim. Indi, internet asyrynda özli-özümize, öz ösüşimize garşy edýän zatlarymyzy görüp, bizi ösüşden özli-özümiziň, öz depämize çykaranlarymyzyň saklaýanyna düşünjek bolýaryn."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020