Dissidentiň kelte gaýdan ýeri

Adam aýtdy:

"Wladimir Bukowskiý "onlarça ýyllar adamlaryň kellelerini kesdiler, ahyrynda adamlar kellesiz doglup başlady" diýip ýazanda, şol kellesiz adamlardan prezidentleriň, premýer-ministrleriň, generallaryň, žurnalistleriň, ýazyjy-şahyrlaryň we oppozisionerleriň hem ösüp ýetişjekdigi hakynda pikir etdimikä? Ol beýle pikir etmedik bolmaly. Ýogsa aýdardy, ýazardy."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020