Ejizlik görkezijisi

Adam aýtdy:

"Döwlet ärleri ýa halk köpçüligi, dostlaryň ýa kärdeşleriň güýçlümi-ejiz, muny bilmek beýle kyn iş däldir. Eger özüni goramaga taýýar, öz mertebesini goramaga taýýar, diýmek, ýurduny goramaga hem taýýar, aýdaly, goşun gullugyndaky ýa işdäki kemsitmelere baş galdyryp biljek adamlary bileleşip ýok edýän bolsalar, munda hiç bir utanç görmeýän bolsalar, olar iň ejiz, nalajedeýin we gorkak adamlardyr we muny özleri hem bilýändir."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020