Il ýaly bolsaň

Adam aýtdy:

"Diýilýän, aýdylýan zat kän, haýsy birini etjek? Mysal üçin, aýyn bolmasa ile meňzeş bol, dinden çyksaň çyk, ilden çykma, depä çykyp seret, iliň ugry hanjak bolsa, senem ýüzüňi şol tarapa öwür diýýärler. Ogurlyga, ýalançylyga, ikiýüzlülige itekläp bilmedik döwlet töhmet atyp, türmä basanda, ýurtdan gaçmaga mejbur edende, il näme etdi? Eger ile meňzeş bolsam, il-günüň gelejegi gömülýän, özi ýok edilýän wagtynda, öz bolşy ýaly, döwletiň gazetlerinde, radio-telewideniýesinde aýdýan samahyllylaryna gulak asyp, içimden dek gezsin, özi düzüw bolsa, bu günlere düşmezdi diýip, menem sesimi çykarman oturmalymy?"

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020