Oýnuň bölegi

Adam aýtdy:

"Dünýede deňlik ýok, adalat ýok, alla ýok, diňe sen we seniň garşyňdaky güýçler bar. Ol güýçler özüni sosialist ýa kommunist diýip atlandyrsyn, kapitalist ýa hudaýhon bolan bolsun, asla tapawudy ýok, ahmal galsaň - ikisem basalar, gul ediner we gowy bolanda şükür etmegi, kanagatly bolmagy öwreder, erbet bolanda, gulçulygyňy öwmeli, bagtly bolup oýnamaly bolarsyň. Deňlik, adalat ýa alla hakyndaky ertekilere ynanmak hem şol oýnuň bir bölegidir."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020