Diliň manysy

Adam aýtdy:

"Diňe dili bolan, bir-biregi bilen düşünişip bilen adamlar aman galyp bilipdirler, ýagny olaryň nesilleri belli bir derejede şu günlere gelip ýetipdir, dilsizler ýitipdir diýýärler. Halkyň, milletiň ýa-da bir ýerräkde ýaşaýan tire-taýpa toparlarynyň özara düşünişýän dili bolsa, ol dil ýyllarboýy işlenilse, kämilleşdirilse, muňa ýetesi iş ýok! Emma adamlar şol işlenen, kämilleşdirilen dilde öz ýürek arzuwlaryny, isleglerini aýtmagy öwrenmän, özlerini ezýän adamjyklar toparynyň eşitmek isleýän zatlaryny aýtmagy dowam etseler, ol diliň kämilliginden näme peýda bolup biler?"

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020