Demokratik seçgi

Adam aýtdy:

"Öňki kommunistleriň ýetişeni, wagt ýitirmän, wezipede galmak üçin derrew demokrat boldy, ýetişmedikler molla boldy. Hemmesiniň maksady halky aldamak, köpräk ogurlyk etmek. Sebäbi olar alla-hudaý, halallyk-haramlyk ertekilerine ynanar ýaly sada däldiler, olaryň bu gürrüňleriň garyp-gasarlary pitneden saklamak üçin tapylandygyny gowy bilýärdiler. Olar jenneti ölmänkäler, şu dünýede görmegi, başarsalar şu dünýedäki hüýr gyzlary guçmagy saýlap alypdylar."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020