Iň aňsat düşündiriş

Adam aýtdy:

"Bize birden beýle näme bela boldy, öň beýle däldik-le?" diýip soraýarlar. "Bize näme boldy?" diýip soramak üçin özüňden, öz ýurduňdaky durmuşdan, bolýan zatlardan düýpden habarsyz, başga planetalylar tarapyndan alnyp gaçylan we on-on bäş ýyldan yzyna getirilen adam bolmaly. Şu sebäpden, beýle soraga jogap ýa düşündiriş bermek bir tarapdan kyn, hatda mümkin däl. Ikinji tarapdan, ol örän aňsat: "Bize "kara, kara, Karakum boldy" diýäýmeli."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020