Öňýetene aňsat aw bolmagyň sebäbi

Adam aýtdy:

"Arada aýalym bilen oturyp, barmak büküp, dogan-garyndaş, tanyş-biliş maşgalalarymyzda kitap okaýan adamlary sanadyk. Dogrudanam, okaýan, bir zatlary biljek, özüni kämilleşdirjek bolýanlaryň sany gaty az bolup çykdy. Üstesine, olaryň köpüsi hiç bir kemim bardyr öýtmän, islendik meselede öz pikirine ynanyp, ony çekinmän aýdyp bilýän adamlardy. Onsoň bize halkymyzyň islendik öňünden çykan resmä, oba arçynyndan, köçedäki ala taýakly polisiýa ofiserinden başlap, prezidente çenli aralykda diňe baş egip, ýallaklap, aw bolup ýaşamaga kaýyl bolmagynyň sebäbi düşnükli boldy. Gynançly ýeri, olar öz çagalaryny, agtyklaryny hem şeýle terbiýeleýärdiler."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019