Unudylan tarap

Adam aýtdy:

"Olar ilki alladan kömege garaşdylar, ýogsa öň arak içip, hiç keýpden gaýtmandylar. Toba edip, namaz öwrendiler, her namazdan soň hudaýdan abadançylyk, parahatçylyk dilediler. Emma hudaý parahatçylyk beren ýaly bolsa-da, abadançylyk, adalat meselesinde kän kömek etmedi. Onsoň olar ösen musulman ýurtlaryndan, dindeşlerinden kömege garaşdylar. Ol hem bolmady. Soňra ösen günbatar ýurtlaryndan delalata garaşdylar. Ýöne bu ýerden hem kän netije bolmady. Şu aralykda olar ýurduň mazaly talanandygyna, özleriniň garyp düşendiklerine, gallaç galandyklaryna düşünip galdylar. Emma özleri ýatlaryna düşmedi."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024