Göreşden saklanmagyň manysy

Adam aýtdy:

"Hakykat, hak ugrunda göreşmezlik, dogry sözi aýtmakdan çekilmek diýmek diňe jogapkärçiliksizlik, günäni başgalaryň üstüne atmak däldir, eýsem ömrüň boýy ezilip, kemsidilip, gabady gelende özüňden ejizi ezip, kemsidip, ezilmegiň, kemsidilmegiň öwezine başga birini basgylap bilmekden lezzet alyp, özüň özüňe kompensasiýa beren bolup ýaşamagy saýlap almak diýmekdir."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024