Bedew bady bilen

Adam aýtdy:

"Kommunizme ýetip barýardyk, emma birden ösen sosializmde saklandyk-da, çüýreýän kapitalizme, azat bazar ykdysadyýetine geçmek kararyna geldik. Indi yzyma seredýärin welin, biz bir telekeçilikde (türkmenler "biznesi" türkler ýaly "işewürlik" diýip däl, "telekeçilik, terslik" diýip alypdyrlar), bir-biregi kyn ýagdaýa salyp, para bermäge mejbur etmekde, bir-biregiň öýüni ýykmakda, bir-birege kast etmekde, milletiň gelejegini ogurlamakda hakykatdanam bedew bady bilen öňe barýarys. Muňa düşünmek üçin soňky otuz ýylda öýi ýykylan, türmeden geçirilen we o dünýä ir putýowka berlen adamlaryň möçberini kelläňde, ýarpy-ýalta göz öňüne getirmek hem ýeterlik bolsa gerek. Emma biz muňa düşünmezlik, iň bolmanda düşünmedik bolmak üçin gahrymanlarça göreşýäris."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020