Gorkaklaryň öji

Adam aýtdy:

“Adamlar umuman öz hukuklaryny, mertebelerini, çagalarynyň geljegini goramaga gorkýarlar we “depegenden daşrak” diýip, diýdimzor häkimiýet wekillerinden çeke durýarlar, zerur wagtynda diýmeli, aýtmaly sözlerini aýtmaýarlar we köplenç bu işi başga birleriniň ederine garaşýarlar. Ýöne olar öz mertebesini goramak üçin beýlekileriň hem mertebesini goramaga mejbur bolýan, göreşýän adamlar tapylyp, ýagdaýy biraz ýeňletseler, çala ýazylganlyk duýsalar, birden ýüreklenen ýaly bolýarlar we şol göreşýän adamlaryň garşysyna batyrgaý dil düwşüp, olary ýok etmek ugrunda gaýduwsyz göreşmäge birjik-de gorkmaýarlar. Sebäbi olar özleriniň gorkup, özleri ýaly başga adamlaryň gorkman ýa öz gorkularyny ýeňip, hem özleriniň, hem başgalaryň ýagdaýlaryny ýeňletmegini bagyşlap bilmeýärler, onlaryň öňünde utançly, minnet astynda ýaşamagyň özleri üçin öňki sütemli durmuşdan hem agyr bolmagynda alada galýarlar."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019