Şükür etmeli mesele

Adam aýtdy:

“El-aýagy abat, akyl-huşy ýerinde, syýasy düşünjesini hiç kimiňkiden kem görmeýän, ýöne öz hukuklaryny we azatlyklaryny goramaly bolanda gaýraty kem adamlaryň iýenden soň agzyny, beýleki işden soň beýleki ýerini kişä minnetsiz süpürýänine şükür edäýmeli, ýogsa olar şony hem başgalaryň edip bermegine garaşjak.”

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019