Şahsy hüjüm töwekgelligi

Adam aýtdy:

"Baruh Spinoza "Poluň Piter hakynda aýdýan zatlary bize Pitere garanda Poluň özi hakynda has köp zat aýdýar" diýipdir. Indi, internet asyrynda wideo-beýleki ulanyp, başga birleri, hususan-da halamaýan, bahyllyk edýän ýa ýigrenýän adamlaryň hakynda gürrüň edeňde örän ägä bolmaly. Sebäbi bu ýagdaýda seniň başga birleriniň hasabyna özüňi beýgeltjek bolup ulanýan hile-mekirlikleriň oýlanyp bilýän adamlaryň öňünde seniň özüňi, asla bilinmeýän, bilinmejek taraplaryňy hem, hiç kimiň başarmajak derejesinde, açyk kitap ýaly edip açyp biler."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019