Doganlyk kömegi

Adam aýtdy:

"Sowet Soýuzy synyp, ilki kiçi aziýaly doganlarymyz bilen duşuşmak bagty miýesser edende, başga dil öwrenmän, terjimeçi ulanman hem düşünişip biljek, üstesine biz ýaly basyp alnyp, dini başganyň kolonial syýasaty astynda ýaşamadyk doganlarymyzyň bardygyna, olaryň bize ak ýürekden doganlyk kömegini etmekçi bolýandyklaryna begenmek-begendik. Emma indi biz A.S.Puşkiniň balykçysynyň aýalynyň döwük kerseni bilen galdyk, bize kömek etmäge gelenler dollarda millioner, milliarder boldy. Görüp otursak, olaryň özi gyssagly kömege mätäç eken. Üstesine, biz indi olardan sapak alanlarymyzdan gutulyp bilemizok."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019