Gaçmaly adamlar

Adam aýtdy:

"Bir minudyňy sarp edeniňe degmeýän, köçede duşanda diňe baş atyp geçmeli adamlar bilen sagatlap gürleşip, oturyp-turuşyp, derdinişip, köp wagtymy ýitiripdirin. Başyňa iş düşende bilýän ekeniň, tanyş-biliş, dost-ýar, kärdeş ýa ýakyn garyndaş diýilýän adamlaryň köpüsi, soň görüp, oýlanyp otursaň, bir minut wagtyňy sarp edeniňe hem degmeýän, belki-de gören badyňa baş alyp gaçmaly adamlar eken."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019