Allanyň kömegi

Adam aýtdy:

"Adamlar BMG-den, ÝHHG-den ýa gan we din doganlygyny dile çolan ýurtlardan hiç bir kömek bolmajagyna, içerki we daşarky talaňçylardan hiç kimiň halas etmejegine düşündiler we başga çykalga tapman, alla sygyndylar. Emma olam bar krediti Senagatçylar we telekeçiler birleşigine berdi."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019