Il bilen gelen jeza

Adam aýtdy:

"Olar hakykatçy ýa adalat ugrunda göreşiji däl, aýdymçy, ýazyjy-şahyr, syýasatçy bolup doglupdyrlar, ýa-da şol bolmagy çagalykdan arzuw edipdirler. Üstesine başga ýerde çörek gazanmak has-da kyn, gazananjaňy hem häkimiýet diýilýänler müň bahana bilen eliňden alýar. Onsoň köp adam häzirlikçe, ýok edilen göreşijiler, başga pikirliler gaýtadan dogulýança, ýagny külden ot döreýänçä waspçylygy, ikiýüzlüligi dowam edip, aşak-aşak egilmekden, el çarpmakdan, baş aýdymça alkyş aýtmakdan ýa dymmakdan başga çykalga görmeýär. Belki-de, bu adamlaryň özlerine çykaran ömürlik hökümidir? Meniňçe, bu aç-hor bolanyňdan has agyr we utanç, üstesine beýle usulda gazanylan çöregi iýip ulalan çagalar nähili adam bolup ýetişer? Ýöne men öz pikirimi hiç kimiň boýnuna dakmakçy bolmaýaryn. Goý, dowam etsinler, çydan tomaşa etsin otursyn. "Il bilen gelen - toý-da baýram" diýipdirler, bizem öz jezamyzy çekjek bolarys-da."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019