Strategiki doganlyk

Adam aýtdy:

"Nikolaý Şedrin (1826-1889) "eger men uklasam we ýüz ýyldan oýansam, menden häzir Orsýetde nämeler bolýar diýip sorasalar, içýärler we ogurlaýarlar diýip jogap bererin" diýipdir. Men bu pygamberligiň üstünden gelmezimden öňem özümizi 'uly dogan' bilen dinden, dilden beter ýakynlaşdyrýan zatlaryň bardygyny bilýärdim, emma olaryň iň esasylarynyň biri ogrulykdyr öýtmeýärdim."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019