Öňdengörüjilik

Adam aýtdy:

"Gideniň yzyndan, gara güni ýa mal-dünýe, galp şöhrat üçin her hili peslik edenem bolsa, göni gürrüň etseň, edepsizlik hasaplaýarlar. Emma gürrüň etmeseň, dirilikde edeni az ýaly, onuň erbetligini ýene il-günüň üstüne atýarlar, ýagny köçä ýa oba-şähere, mekdebe-ýenä adyny dakyp, iline kast edeniň adyny ebedileşdirýärler. Bu ony gowy görüp ýa sylap edilýän iş däl, eýsem onuň meslekdeşleriniň sepiniň açylmazlygy, diýmek, eden-etdilikleriň arkaýyn dowam etdirilmegi üçin edilýän iş."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019