Düşnüksiz ýagdaý

Adam aýtdy:

"Olar indi köp ýyl bäri altyn asyrda, bagtyýarlykda, berkararlykda ýaşaýarlar, emma jaýlary ýykylyp, köçede galsalar, dertlerine derman tapman, daşary ýurda gitjek bolsalar, işe ýa okuwa girmek, türmeden boşamak üçin para bermeli bolanlarynda, kireý eder ýaly köne maşyn satyn aljak bolsalar ýa gara maşynlaryny ak reňke boýatjak bolsalar, daşary ýurtlarda gaçgak bolup ýören biwatan, hiç hili arkadagsyz garyndaşlaryndan kömek soraýarlar."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019