Hudaýyň ornunda

Adam aýtdy:

"Voltaire "hudaý ýok, ýöne muny hyzmatkärime aýtmaň, gije gelip, meni öldürmesin" diýipdir. Indi hyzmatkärleriň tas hemmesi hudaýyň ýokdugyny bilýär, ýöne olar gije baryp, özlerini ezýän hojaýynlary öldürmeýärler. Sebäbi indi hudaýdan beter gorkuzýan parahorlar, dowzahdan beter türmeler bar. Belki, hudaýyň bolmany hem gowudyr, ýogsa adamlar ony hem bireýýäm öldürerdiler ýa-da öz türmelerine salyp, şol ýerden çykarman, hatda oňa peredaçi hem geçirtmän saklardylar."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019