Mejlisiň kanunlary

Adam aýtdy:

"Mejlis o kanuny, bu kanuny biragyzdan kabul etdi diýýärler. Emma Mejlisiň agzalarynyň içinde kabul edilen kanunyň işlemegini talap edip biljek ýeke kanun çykaryjy ýok. Kanun goraýjylaryň içinde bolsa, soňky elli ýyl içinde kanun goramak üçin hukuk goraýjy bolan iki-ýeke ’samsyk’ bireýýem türmede öldi. Onsoň, Mejlisiň kabul edýän kanunlary, dogrusyny aýtsak, iň arzan hajathana kagyzyça hem iş bitirenok."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019