100% dürsler kim?

Adam aýtdy:

"Biz hemişe 100%, bolmanda 90% dürs, dogruçyl bolup görünmek isleýäris, hemişe we hemme meselede özümizi aklaýarys. Bu kemakyllyk. Arada biriniň ýürege jüňk bolýan sözüniň üstünden bardym. Ol adam hakykatda 55% dürs bolsa, munuň örän gowy zatdygyny, bu ýerde jedeliň ýerliksizdigini aýdýar. Onuň pikiriçe, eger adam 60% dürs bolsa, bu ajaýyp, bagtyň çüwmegi we munuň üçin hudaýa şükür etmeli. Emma ol adamyň 70% dürs bolmagyna şübheli garaýar. Eger biri men 100% dürs diýse, ol yňdarma, kellekeser we aňrybaş deýýusdyr diýip, gadym wagtlarda Galisiada ýaşan ýewreý gojasy aýdypdyr."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019