Iň beýik dag

Adam aýtdy:

"Düýn öýe, ejeleri bilen, ýegenjiklerim geldi. Kiçisi ikinji, ulujasy dördünji klasda okaýar. Gele-gelmäşe ulujasy: "Daýy, geografiýadan bilimiňi barlasam bolýarmy?" diýip sorady. "Barla" diýdim. Ol: "Dünýäde iň beýik dag haýsy dag?" diýdi. Men: "Ewerest bolaýmasa" diýdim. Ol: "Ýok, bilmediň, mekdepde gowy okamansyň" diýdi. Kiçisi: "Arkadag, daýy, Arkadag!" diýip, hezil edip güldi."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019