Pahyrlar

Adam aýtdy:

"Skype bir gowy zat, serhetleri wizasyz açyp berýär. Öten agşam ýigrimi ýyl bäri görmedik uniwersitet ýoldaşym bilen gürleşdim, studentlik ýyllaryma dolanan ýaly boldum. Bile okan oglan-gyzlarymyzyň tas hemmesini ýatlap çykdyk, öli-diri professorlarymyzyň hem gulagyny şaňlatdyk. Eşitmändirin, olaryň biri soň köp ýyl rektor bolup, öňräk türmä basylan eken. Gürrüňdeşim "pahyr" diýip, iki-üç gezek gynanjyny daşyna çykardy. "Gowy, ýumşak oglandy, işiň düşüp barsaň, ýok diýmezdi. Öňki okuwçylary gelip, "mollum, bizi horlap oturman, özüň ýaz" diýip, eline kagyz-galam beripdirler. Pahyr, ýüzüni ak tam edip, eli titräp, hiç zat ýazyp bilmän otyrmyş. Onsoň, dözen däldirler-dä, öz bilýän faktlary boýunça diktowka edipdirler. O taýda işleseň, arassa bolup bolýarmy? Arassa bolsaň, rektor etjeklermi? Pahyr, 15 ýyl beripdirler. Näme, ýerine geçen almaýandyr öýdýäňmi? Berip geçilýän ýer ahyryn ol... Pahyrlar, gezek-gezegine gidip otyrlar..." "O näme üçin pahyrlar? Nireden pahyr bolýar olar?" diýip sorasym geldi. Emma soramadym. Sebäbi düşünjek däldi. Pahyr!"

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019