Gaty görmeli däl

Adam aýtdy:

"Ýüzlerçe müň ene-ata eline kitap almajak, ýa okan zadyna düşünmejek çagasyna diplom satyn alyp, geljekde uly wezipede edilýän ogurlyga taýýarlaýan wagtynda, ýurt düzetmek hakynda gürrüň edýän, dogrudanam, gülkünç we kemakyl bolup görünýär. Wezipeli, entek türmä gitmedik ogrular olara "däli" ýa "samsyk" diýse, gaty hem görmeli däl."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019