Surat

Petigiň sebäbi

Ogly sorady:

- Kaka, biz bu petige nädip geldik, ondan geçip bilmezligimiziň sebäbi näme?

- Ölenler hakynda ýaramaz gürrüň etmeli däl diýdiler. Diriler hakynda ýaramaz gürrüň etseň bolsa, ar alýarlar. Bizde çyn ýaramaz gürrüň hasaplanýar.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019