Ömürlik bendi

Adam aýtdy:

"Saý-sebäp bilen iki gün türmä düşüp, üçünji gün boşanda begendim, sebäbi günäsi ýokdy, çagalary bardy. Emma soň görüp otursam, türmeden boşamagyň deregine, ony özi bilen alyp gaýdan eken, pahyr. Gazanan mal-mülkünden haýyr ýok, ne iýip bilýär, ne-de içip. Üstesine, başgalaryň jübüsindäki puluny sanaýar. Gynandym, bendilik diňe türmede bolmaýan eken."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019