Işjan

Adam aýtdy:

"Biziňkem işjan-ow! Boýdan-başyna hapa çümen, çagalaryny hem hapa çümdürýän adamlary, elimize ellik geýip, hapadan çykarjak bolýarys. Olar bolsa, ellerini uzatmaga derek, penjelerini hapadan dolduryp, biziň ýüzümize-gözümize zyňýarlar."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019