Surat

Il kim üçin beýik

Adam aýtdy:

"Il beýik" diýýärler. Sebäbi ölseň, kimdigiňe bakman, ýuwup-ardyp, tabydyňy egnine göterip, jaýlaýar, seniň bilen deň bolmaýar, günäň bolsa - geçýär, ’gowy adamdy’ diýip, topragyň öňünde saňa kepil bolýar. Bu dogrudanam beýiklik, ýöne iliň ganyny içip, namysyny depeläp gezenler üçin beýiklik, ’ilim-günüm’ diýip başyny goýanlar üçin däl. ’Il-günüm’ diýip türmä düşseň, ýurduňdan gaçgak bolsaň, yzyňda galan garry ene-ataň ýanyna gelip, dostsurap ýa jorasyrap, ’ondan geç, ol sizden geçdi’ diýýän-de, ’ol pylanmyş-pismidanmyş’ diýip, ýürek agyrtjak başga gep tapýan-da, ýürek bulaýan-da bolar. Goý, beýle ’dostlar’ bir ýa iki bolsun, käte bütin ili peseltmäge ýeter."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019