Ikinji töhmet

Adam aýtdy:

"Hak ýolunda, halallyk ýolunda, haramlyk ýolunda däl, adamyň başyna ilki bir töhmet düşýär, soň ikinjisi... Adam käte ýamandan boýuny satyn alyp, baş alyp gaçmaly bolýar. Emma gedaýçylyga-da gurp gerek. Ol ýola harç gözleýär. Dost-ýardan karz, kömek hantama. Başarsa, bolanja zadyny deger-degmezine satjak. Şolaralykda, ýagdaýdan habarly doganlarynyň biri has gysmyljyraýar, ol onuň öý goşlaryna, maşynyna göz dikýär. Emma ol o zatlary depme halal, hatda ýarty bahasyny berip hem däl, mugt aljak; soraman, haýyş etdirip, ’başga goýara ýer hem ýok, gelýänçäm saklaýsaň’ diýdirip aljak. Adam haçan yzyna geljegini bilenok, üstesine eli ýuka, diş-dyrnak bolup edinen zatlaryna dözmän, gyssagarada olary gaýynlaryna taşlap gaçýar. Tamasy çykmadyk dogan yzyndan gargaýar: ’Mundanam beter güne düş, beterini gör!’ Bu adamyň başyna düşýän ikinji töhmet!"

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019