Öwünmek üçin ýarymçyk öwrenilýän taryh

Adam aýtdy:

"Kimiň aýdany ýadymda däl, goýberilen ýalňyşlyklardan sapak almak, netije çykarmak üçin öwrenilmese, taryhyň hiç zada peýdasy ýok diýipdir biri. Mümkin bolsa, munuň üstüne ýene bir sözlem goşardym: sapak almak üçin däl, öwünmek, yzdan gelýän nesli aldamak üçin ýarymçyk öwrenilýän, üstesine ters netije çykarylýan, talaňçylygy gahrymançylyk edip görkezmek üçin ulanylýan taryhdan peýda däl, uly zyýan bar."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019