Beýik bolmazlygyň şerti

Adam aýtdy:

“Adam öz halkyny okuwsyz, işsiz we gazançsyz goýup, mätäç we hantama adamlaryň ’beýik’ ýa ’baky beýik’ diýip gygyrmagyny, öňünde dyza çökmegini, elini öpmegini, ýamandan başyny satyn almak üçin diýmejek sözüni diýmegini, özüne ýa başga birlerine töhmet atmagyny, juda bolmanda gyra çekilip, sesini çykarman oturmagyny gazanyp biler, emma beýik bolup bilmez."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019