Surat

Diktator-çörek

Adam aýtdy:

"Ýaşdym. Il başyndan düşen betbagtlyga, soňy görünmeýän ýalançylyga ýüregim ýarylyp barýardy. Gijeler ýatman ýazýardym. Niýetim diktatoryň ýalançylygyny paş etmek, il-günüň gözüni açmakdy. Bir gün bir kärdeşim gönüläp sorag berdi: ’Näme, senem prezident boljak bolýarmyň?’ ’Ýok-laý’ diýdim. ’Onda näme beýle jan edip ýazýaň? Ýa adam hukugy diňe saňa gerekmi ? Bu gidişiňe, birden diktatory agdaryp, bizi çöregimizden goýarmyň, nädermiň?!.’ Men ilki ol oýun edýändir öýtdüm. Emma onuň ýüzünde-gözünde hiç bir oýun alamaty ýokdy. ’Nätdiň-aý, bir ýa iki, üç adamyň ýazany bilen diktator ýykylarmy? Gaýta sizem ýazyň!’ Ol ajy ýylgyrdy. ’Bizem ýazýas, ýöne seňki ýaly däl, iki-üç günden bir makala, emma näçe dişsiz ýazsak, şonça-da begenýäs. Sebäbi ýerli-ýerden dişli makala ýazylsa, diktator bu gün bolmasa ertir hökman ýykylar, biz bujagaz çöregimizden hem galarys. Diňe biz däl, köp adam çöreginden galar. Görýäň-ä, diktatoryň ýanyna daşary ýurtlardan näçe adam gatnaýar? Näme, olar onuň owadan ýüzüni görmäge gelýärlermi?’ Men gözümi tegeledim: ’Beh, men diktatora bu tarapdan seretmändirin-ow!..’ ’Öň seretmedik bolsaň, indi seret, diktatoryň arkasyndan gaty köp adam çörek iýýär, olaram adam. Adam hukuklarynyň aladasyny edýän bolsaň, diktator ýykylsa, ol adamlara näme boljagyny pikir et?!’ Ol şeý diýdi-de, öz ýoluna gitdi. Ilki yzyndan gülümsiredim. Emma indi gülümsiremeýärin. Sebäbi diktatoryň diňe ony öwýänlere däl, eýsem ýarymçyk döwýänlere, tankyt edýänlere-de gerekdigini bilýärin."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019