Surat

Bagyşlanmaýan zat

Adam aýtdy:

"KGB-niň türmesinde näçe gije çigildem köwläniň, kontrrazwedka bölüminiň başlygynyň ’özüňi gaýgy etmeseň, çagalaryňy gaýgy et, olar her gün gatnawly köçeden geçip, mekdebe gidýär ahyryn, ýa çagalaryňa haýpyň gelenokmy?’ diýen sözlerinden soň ýatyp bilmän, daňdan irkileňde ’Azatlyk’ prospektinden şaglap geçen ilkinji maşynyň sesine oýanyp, näçe dik oturanyň bilen hiç kimiň işi bolmaz, emma ol ýerden sag-aman çykyp, ýene ýalany däl, ýüregiňdäki sözi ýazmagyňy bagyşlap bilmedik kän bolar."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019