Surat

Basgylanmagyň kabul edilişi

Adam aýtdy:

"Öňe çykan ogullaryna töhmet atylanda, olar sem edilende susýan we busýan adamlar özlerini, öz maşgalalaryny we çagalarynyň geljegini gorap bilmez. Sebäbi olar ýuwaş-ýuwaşdan, ýöne yzygiderli basgylanmagy bile-göre ýa-da doly düşünmän kabul edendir."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019