Surat

Ölüleriň gaçýan şäheri

Adam aýtdy:

"Ilki bu şäherde dirileriň öýüni ýykdylar. Olar sesini çykarmady. Soň ölüleriň öýüni ýykdylar. Elbetde, olaram, olaryň garyndaşlaram sesini çykarmady. Soň bu şäherden diriler gaçyp başlady. Dirileriň yzyndan ölüler hem gaçmaga başlady, ýagny adamlar ölmezlerinden öň özlerini bu şäherden mümkin boldugyça daşrakda jaýlamagy haýyş etdiler."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019