Surat

Başarmadygyň paýy

Adam aýtdy:

"Bir däl, iki däl, köp adam aýdypdyr: hiç kim saňa erkinlik-de, deňlik-de, adalat-da berip bilmez. Başarsaň, başaran möçberiňde, olary özüň almaly we saklamaly, ýogsa-da ymsynyp geçmeli bolarsyň."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019